Αναφορά Αξιώσεων Παράβασης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις αξιώσεις περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό σε ειδοποιήσεις σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που συμμορφώνονται με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ψηφιακού νόμου (DMCA) ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι απαντήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αφαίρεση, την παρεμπόδιση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης σε υλικό που ισχυρίζεται ότι αποτελεί αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας, τερματίζοντας την πρόσβαση του χρήστη στο www.visitkarla.com ή σε όλα τα παραπάνω.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό που είναι προσβάσιμο από το www.visitkarla.com παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση visitlakekarla@gmail.com. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή από έναν αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Αν καταργήσουμε ή απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε υλικό σε απάντηση σε μια τέτοια ειδοποίηση, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσουμε τον χρήστη που ανέβασε το υλικό περιεχομένου που έχουμε αφαιρέσει ή την απενεργοποίηση πρόσβασης, ώστε ο χρήστης να έχει την ευκαιρία να υποβάλει μια ένσταση. Είναι η πολιτική μας να τεκμηριώνουμε όλες τις ειδοποιήσεις για υποτιθέμενη παράβαση στις οποίες ενεργούμε.

Όλες οι ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά. Οποιεσδήποτε απόπειρες ειδοποιήσεων γραμμένες σε ξένες γλώσσες ή με χρήση ξένων χαρακτήρων ενδέχεται, κατά την κρίση μας, να θεωρούνται μη συμβατές και να αγνοηθούν.

Δημιουργία παρατήρησης DMCA Παράβασης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Αν επιλέξετε να ζητήσετε την κατάργηση περιεχομένου υποβάλλοντας μια ειδοποίηση παραβίασης, παρακαλούμε να θυμάστε ότι ξεκινάτε μια νομική διαδικασία. Μην κάνετε ψευδείς ισχυρισμούς. Η κατάχρηση αυτής της διαδικασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού σας ή άλλες νομικές συνέπειες.

Μπορείτε να ενημερώσετε το www.visitkarla.com για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο visitlakekarla@gmail.com.

H ειδοποίηση αυτή (η «ανακοίνωση DMCA») πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα εξής:

– Αναγνώριση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί ή, αν ο ισχυρισμός περιλαμβάνει πολλά έργα, μια αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων.

– Αναγνώριση του υλικού που θεωρείτε ότι παραβιάζει με αρκετά ακριβή τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτό το υλικό. Εάν το παράπονό σας δεν περιέχει τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL του βίντεο που θεωρείτε ότι παραβιάζει τα δικαιώματά σας, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να το καταργήσουμε. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το βίντεο, όπως διεύθυνση URL καναλιού ή όνομα χρήστη, συνήθως δεν επαρκούν. Συμπεριλάβετε τις διευθύνσεις URL των ακριβών βίντεο.

– Επαρκείς πληροφορίες με τις οποίες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και οι χρήστες που μεταφορτώνουν κάποιο από τα βίντεο που καταργείτε (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου σας και, εάν υπάρχει, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

– Δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.

– Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έγγραφη ειδοποίηση είναι ακριβή και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι είστε ιδιοκτήτης ή αντιπρόσωπος εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

– Οι πλήρεις καταγγελίες απαιτούν τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματός τους. Για να ικανοποιήσετε αυτήν την απαίτηση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το πλήρες νομικό σας όνομα για να ενεργήσετε ως υπογραφή σας στο κάτω μέρος της καταγγελίας σας.

Εάν η αίτηση σας δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του Τμήματος 512 (γ) (3) του DMCA, η Ανακοίνωση DMCA ενδέχεται να αγνοηθεί.

Λάβετε υπόψη ότι αν υποθέσετε εσφαλμένα ότι το υλικό ή η δραστηριότητα στο www.visitkarla.com παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνος για αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων) σύμφωνα με το άρθρο 512 (f) του DMCA.

Διαδικασίες Ένστασης

Εάν έχετε λάβει μια ειδοποίηση DMCA και πιστεύετε ότι το υλικό που δημοσιεύσατε στο www.visitkarla.com καταργήθηκε ή εάν η πρόσβαση σε αυτήν ήταν απενεργοποιημένη λόγω λάθους ή εσφαλμένης ταυτοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε μια ένσταση («Counter-Notice»). Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον αρχικό μεταφορτωτή του βίντεο ή από έναν πράκτορα εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματός του.

Οι ενστάσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση visitlakekarla@gmail.com

82/5000

Σύμφωνα με το DMCA, η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα εξής:

– Το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας.

– Προσδιορισμό του περιεχομένου που φέρεται ότι παραβιάστηκε και η τοποθεσία του πριν από την κατάργηση ή την άρνηση πρόσβαση σε αυτό.

– Μια δήλωση υπό την ποινή της ψευδορκίας ότι πιστεύετε με καλή πίστη ότι το περιεχόμενο καταργήθηκε κατά λάθος ή εσφαλμένη αναγνώριση.

– Δήλωση ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία των Δικαστικών Αρχών του Ελληνικού Κράτους και ότι εσείς θα δεχτεί την επίδοση ή κοινοποίηση της διαδικασίας από το πρόσωπο που μας παρέσχε αρχικά την ειδοποίηση DMCA ή από έναν αντιπρόσωπο αυτού.

Επαναλαμβανόμενες Παραβάσεις

Σύμφωνα με το DMCA, έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική τερματισμού ή απενεργοποίησης, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, των λογαριασμών χρηστών που θεωρούνται επαναληπτικοί παραβάτες. Μπορούμε επίσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να περιορίσουμε την πρόσβαση στο www.visitkarla.com, να τερματίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τους λογαριασμούς οποιωνδήποτε χρηστών που παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει επαναλαμβανόμενη παράβαση ή όχι.


Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία κατοχυρώθηκαν μέσω του δικηγόρου Γεωργίου Μπαρτζώκη (τηλ. 6977417052).

Έργα δηλωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο visitkarla.com (όπου και αναφέρετε η πηγή τους) έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους νόμιμους δικαιούχους.

Εκτός από προσωπική και μη εμπορική χρήση, οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να δημοσιοποιηθεί με προηγούμενη απαραίτητη άδεια από τους συντελεστές του VisitKarla.com και φυσικά με αναφορά πηγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο